ویدئومنتری چاه شماره 3 نیشابور

 

عملیات ویدئومتری و بازسازی چاه شماره 3 نیشابور، ترمیم جدار و افزایش آبدهی از 10لیتر به 23 لیتر به ثانیه