برگزاری مسابقات ملی مهارت و تخصص شرکت های آبفای شهری و روستایی در استان خراسان رضوی

مسابقات ملی مهارت و تخصص

این مسابقات در ۶ گروه با مرکزیت سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، کاشمر و چناران در حال برگزاری می باشد. در هر گروه بین 6 تا 8 گروه با هم رقابت می کنند.مسابقات ملی مهارت و تخصص

مسابقات ملی مهارت و تخصص   مسابقات ملی مهارت و تخصص