تخریب خط انتقال شهر تربت جام در بستر رودخانه جامرود ناشی از سیلاب

تخریب خط انتقال شهر تربت جام در بستر رودخانه جامرود ناشی از سیلاب

تخریب خط انتقال شهر تربت جام در بستر رودخانه جامرود ناشی از سیلاب

 

 

 

تخریب گابیون خط انتقال جامرود در اثر سیلاب

تخریب گابیون خط انتقال جامرود در اثر سیلاب