آبرسانی سیار - توحیدشهر سبزوار

آبرسانی سیار توحیدشهر سبزوار همزمان با شستشوی مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی

آبرسانی سیار - توحیدشهر سبزوار