تخلیه آب مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی توحیدشهر سبزوار

تخلیه آب مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی توحیدشهر سبزوار، به علت افزایش کدورت ناشی از سیلاب