شرح خدمت : اين خدمت در برگيرنده مطالعه و بررسي طرح ها و پروژه هاي بهينه سازي و مقاوم سازي، تخصيص بودجه موردنياز جهت اجراي طرح هاي مقاوم سازي و نيز خسارات وارد شده به ساختمان ها، زيرساخت ها و ... در اثر حوادث طبيعي و نظارت بر اجراي پروژه هاي مربوطه مي باشد
گیرندگان خدمت : کلیه افراد حقیقی و حقوقی که بر اثر حوادث طبیعی دچار حادثه شده و به آنها خسارتی وارد شده است. شهروندان برای گرفتن این خدمت به ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور در استان های محل زندگی خود مراجعه فرمایند
قوانین و مقررات : 
قوانین و مقررات سازمان مدیریت بحران کشور  و آیین نامه های داخلی سازمان و اسناد بالادستی
مدارک لازم برای انجام خدمت : 
 گزارشات کارشناسی و فرم های 13گانه خسارات
زمان وقوع خدمت:‌
 
15 روز پس از وقوع خسارت
نوع دسترسی و متوسط زمان ارائه خدمت : 
ارائه درخواست ها از طریق ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور قابل انجام بوده و به اقتضای درخواست و نیاز مالی و بعد فنی  و مدت زمان اختصاص اعتبار از سوی سازمان مدیریت  و برنامه ریزی زمان ارائه خدمت دارای انعطاف می باشد
هزینه ارائه خدمت :
این خدمتبصورت رایگان ارائه می گردد
ضرورت مراجعه حضوری :
 
ارائه کمک های مالی و فنی و حقوقی به صورت غیر الکترونیکی نیز به متقاضیان انجام می شود، لذا امکان مراجعه حضوری وجود دارد.
زمان ، مکان و نحوه درخواست خدمت :
ارائه خدمت در هر زمان به صورت الکترونیکی از طریق مراجعه به سامانه مدیریت اطلاعات حوادث و همچنین بصورت حضوری در  ساختمان مرکزی سازمان مدیریت بحران کشور  نیز قابل انجام می باشد

اعلام نتیجه خدمت : ارسال نتیجه به ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور یا مراجعه حضوری متقاضی به سازمان
واجدین شرایط دریافت خدمت : کلیه افرادی که به سبب بروز حوادث طبیعی بر آنها خسارت وارد شده و در غالب واجدین شرایط دریافت کننده خسارت قرار می گیرند
مسئولین خدمت :
 
کارشناسان معاونت بازسازی و بازتوانی بعنوان مسئول کمکهای فنی /  معاون برنامه ریزی و بودجه مرکز توسعه مدیریت و منابع به عنوان مسئول کمکهای مالی و کارشناسان بخش حقوقی