شرح خدمت : به منظور جلوگیری از تداخل مسئولیت‌ها و وظایف و کاهش دوباره‌کاری‌ ، ارتقای سطح کیفی سرمایه انسانی و تقویت روحیه مشارکت‌پذیری در فرآیند مدیریت بحران، سالانه آموزش هایی با رویکرد تئوری و عملی در سطح کشور برگزار می گردد
گیرندگان خدمت : دستگاه های اجرایی استان- فرمانداری ها – ادارات کل بحران استانها-شهروندان نیز با مراجعه به ادارات کل مدیریت بحران استان ها
قوانین و مقررات : قوانین و مقررات سازمان مدیریت بحران کشور  و آیین نامه های داخلی و اسناد بالا دستی
مدارک لازم برای انجام خدمت :‌ تکمیل فرم های درخواست برگزاری دوره آموزشی -ثبت اطلاعات آموزش-ثبت اطلاعات مربیان- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور- بند6 ماده 8
زمان وقوع خدمت : پس از دریافت درخواست های آموزشی 
نوع دسترسی و متوسط زمان ارائه خدمت : ارائه درخواست ها از طریق ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور یا تماس مستقیم با سازمان مدیریت بحران کشور قابل انجام بوده و به اقتضای زمان دریافت درخواست ها و تامین اعتبار و طول مدت دوره ها، زمان دارای انعطاف می باشد.
هزینه ارائه خدمت :
این خدمت بصورت رایگان ارائه می گردد
ضرورت مراجعه حضوری : برخی از آموزش ها به صورت غیر الکترونیکی به متقاضیان انجام می شود، لذا لزوم مراجعه حضوری وجود دارد.
زمان ، مکان و نحوه اخذ خدمت : اینخدمت در هر زمانی در ادارات کل مدیر بحران سراسر کشور یا سازمان مدیریت بحران کشور بصورت حضوری و غیر حضوری (الکترونیکی) نیز میسر می باشد
اعلام نتیجه خدمت :
اعلام از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی به سازمان مدیریت بحران یا ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور
واجدین شرایط دریافت خدمت : تمامی اقشار جامعه که متقاضی دریافت خدمات آموزشی می باشند
مسئول خدمت : مدیر آموزش و پژوهش (معاونت پیش بینی و پیشگیری )